ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА – ПРЕДНА ЛИНИЯ НА ОТБРАНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ

България е европейска държава с отворена икономика, която може да има по-голямо присъствие и влияние на Балканите, в Европа и в многостранната дипломация.

Това ще осигури необходимите външни условия за развитие на националната икономика и за повишаване на жизненото равнище на българските граждани.

В условията на войната, която се води недалеч от нашите граници и която представлява пряка и непосредствена заплаха за нашата сигурност, външната политика става предна линия на отбрана и отстояване на националния интерес.

Необходимо е максимално мобилизиране на външнополитическия инструментариум и ресурси, включително членството в НАТО и ЕС, за защита на националната сигурност и независимостта на страната, благоденствието и основните права и свободи на българските граждани. България трябва да има активно присъствие в света и да води външна политика по целия периметър на международните отношения.

Целта на външната политика на Република България е, от една страна, да се поддържа максимално висока степен на информираност и разбиране за външните заплахи с поддържане на висока готовност за тяхното минимизиране и прекратяване, а от друга – да се използват възможностите, които дават процесите в съвременния глобализиран свят, и преимуществата, които има България, със своята история и слава на открита и толерантна страна и народ, подал ръка за помощ на изпадналите в беда и със съществен принос за националното освобождение и държавно развитие на много народи от Азия, Африка и Латинска Америка.

За постигане на тези цели политическа партия „Български възход“ ще работи за осъществяване на следните приоритети:

  1. България трябва да максимизира ползите от членството си в НАТО и ЕС и от установените стратегически партньорства. Трябва да завърши пълноценно присъединяването си към ЕС, като приключи процеса на приемане на единната европейска валута и влизането в Шенген.
  2. Националният интерес на България е всички балкански държави да постигнат членство в Европейския съюз при спазването на установените критерии и норми в европейското съдружие. За тази цел ще бъде създадена Българска национална програма за подпомагане на държавите-кандидати за членство в ЕС като ефективен и влиятелен инструмент на базата на нашия собствен опит.
  3. Ще бъдат положени усилия за прекратяване на по-нататъшното влошаване на отношенията с Русия при запазване на възможност за диалог и секторно сътрудничество, ако готовност за това изрази и руската страна.
  4. Българската дипломатическа служба трябва да засили своето присъствие, активност и инициативност в прокарване и отстояване на националните интереси и позиции, за което ще й бъдат осигурени адекватни ресурси.